Условия использования

Условия использования

Даний Договір регламентує правовідносини між компанією YAMPOS LLC. (Далі - Ліцензіар) від імені якого на підставі агентського договору діє товариство з обмеженою відповідальністю «ЯМПОС» (01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 10, код юридичної особи: 43514707), далі - «Агент», і Користувачем ( фізичною або юридичною особою) комп'ютерної програми «YAMPOS», далі - «Ліцензіат», пов'язані з операціями з постачання Ліцензіатові програмної продукції і надання йому не виключного дозволу (права) на використання комп'ютерної програми «YAMPOS».

1. Терміни і загальні положення, які використовуються в цьому Договорі
1.1. «YAMPOS» - комп'ютерна програма, об'єкт права інтелектуальної власності Ліцензіара, створений (розроблений) за моделлю SaaS (англ. Software as a service - програмне забезпечення як послуга) з метою хмарної автоматизації роботи закладів торгівлі (салонів краси, барбершопов, косметологічних клінік і т.д.).
1.2. Повний опис «YAMPOS» (далі - Комп'ютерна програма) знаходиться на сайті yampos.com
1.3. Цей Договір є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Договору розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://yampos.com/terms
1.4. Цей Договір є договором приєднання і може бути укладений лише шляхом приєднання Ліцензіата до всіх умов Договору в цілому.Так здійснюється приєднання, і цей Договір визнається укладеним з моменту його акцепту (прийняття умов) Ліцензіатом. Акцептом в цілях цього Договору є факт виплати Ліцензіара через Агента платежу, (далі - «Роялті») як винагороди за надання Ліцензіату не виключного дозволу (права) на використання Комп'ютерної програми.
1.5. Ліцензіат є власником даних, які створюються Ліцензіатом (накопичуються) за допомогою Комп'ютерної програми.
1.6. Звернення, пропозиції і претензії Ліцензіата, пов'язані з використанням / функціонуванням Комп'ютерної програми, можуть бути спрямовані на електронну адресу Ліцензіара.
1.7. Приймаючи умови цієї Угоди, Ліцензіат підтверджує своє право-і дієздатність, підтверджує достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.
1.8. Територія, на яку поширюється надається за цим Договором право на використання Комп'ютерної програми - територія Співдружності Незалежних Держав.
1.9. Адреса електронної пошти Ліцензіара за цим Договором: alex@codersteam.io.
1.10. Адреса електронної пошти Ліцензіата за цим Договором вказується при реєстрації на сторінці https://yampos.com/signup.

2. Предмет договору
2.1. Згідно з умовами, визначеними цим Договором, Ліцензіар, володіючи винятковими авторськими майновими правами на Комп'ютерну програму, надає Ліцензіату невиключний дозвіл (право) на використання Комп'ютерної програми (далі - Право).
2.2. Право надається Ліцензіату (і ніяким іншим третім особам) виключно в обсязі, зазначеному в цьому Договорі, якщо немає письмової згоди Ліцензіара на інше.
3.3. Ліцензіат буде використовувати Комп'ютерну програму на власному обладнанні (планшет, смартфон, комп'ютер і т.п.) для своєї господарської діяльності шляхом доступу до неї через мережу Інтернет.

3. Порядок прийому-передачі Комп'ютерної програми
3.1. Прийом-передача Ліцензіаром Ліцензіату Комп'ютерної програми в користування відбувається шляхом доступу до неї через мережу Інтернет.
3.2. Комп'ютерна програма розміщена Ліцензіаром за адресою в мережі Інтернет: yampos.com.
3.3. Розмір, порядок і терміни виплати платежів за використання Комп'ютерної програми
3.4. Ліцензіат за надання Права виплачує Ліцензіару Роялті відповідно до вибраного тарифного плану, перелік яких зазначений сторінці https://yampos.com/#pricing ціни в тарифних планах вказані без ПДВ відповідно до роз'яснення Державної фіскальної служби України (лист від 18.08.2015 №30644 / 7 / 99-99-19-02-02-17 «Про платежі за використання комп'ютерної програми») і положеннями Податкового кодексу України (далі - Кодекс), а саме: 1) відповідно до п.п. 196.1.6. п. 196.1. ст. 196 Кодексу операція зі сплати роялті не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 2) згідно з пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу «Тимчасово, з 01 січня 2013 по 01 січень 2023 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції ».
3.5. Роялті, вказане в п.4.1. цього розділу, виплачується Ліцензіатом в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Агента шляхом перерахування 100% суми зазначеної в рахунку, виставленому через еквайрингової сервіс в адмін-панелі Ліцензіата в Комп'ютерної програмі.
3.6. При первинній оплаті Ліцензіат сплачує виставлений рахунок шляхом перерахування 100% суми, зазначеної в рахунку до 00.00 годин дня початку використання Комп'ютерної програми.
Надалі Ліцензіат сплачує виставлений рахунок шляхом перерахування передоплати - 100% суми, зазначеної в рахунку за 3 (три) робочих дня першого дня чергового періоду використання Комп'ютерної програми.
3.7. У разі несплати Роялті до 00.00 годин дня початку періоду використання Комп'ютерної програми, Ліцензіар залишає за собою право припинити надання Права, розірвати Договір в односторонньому порядку і заблокувати доступ Ліцензіата до Комп'ютерної програми .При цьому Ліцензіар не несе відповідальність перед Ліцензіатом за будь-які збитки, пов'язані з блокуванням доступу до Комп'ютерної програмі через несвоєчасної оплати Ліцензіара Роялті, в тому числі і в разі, якщо Ліцензіар був попереджений про можливість появи таких збитків внаслідок блокування доступу до Комп'ютерної програми.
3.8. Моментом виконання Ліцензіатом обов'язків по оплаті Роялті є дата надходження грошових коштів, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок Агента.
3.9. У разі відмови Ліцензіата від подальшого використання Комп'ютерної програми або одностороннього розірвання договору з ініціативи Ліцензіата, кошти, сплачені як передоплата за надання Права, поверненню не підлягають.
3.10. У разі відмови Ліцензіара від подальшого надання Ліцензіату Права або одностороннього розірвання договору з ініціативи Ліцензіара, кошти, сплачені як передоплата за надання Права, підлягають поверненню Ліцензіату на зазначений ним рахунок. Вказане в цьому пункті правило про повернення коштів Ліцензіату не поширюється в разі розірвання Договору внаслідок порушення Ліцензіатом пункту 6.3 цього Договору.
3.11. Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінити умови тарифних планів на новий період надання Права. У разі незгоди Ліцензіата з зазначеними змінами, про що свідчить відсутність оплати Роялті, Договір вважається расторгнутим.При цьому надання Права, оплачене Ліцензіатом до моменту внесення таких змін, буде виконано Ліцензіаром без урахування таких змін.
4. Права і обов'язки сторін
4.1. Ліцензіар має право
4.2. Отримувати від Ліцензіата Роялті за надання йому Права;
4.3. Вносити зміни в Комп'ютерну програму і вдосконалити її, без попереднього повідомлення Ліцензіата;
4.4. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, у разі порушення Ліцензіатом умов цього Договору, негайно блокувати доступ і припинити надання Права без попереднього повідомлення Ліцензіата і відшкодування, понесених Ліцензіатом у зв'язку з цим, збитків;
4.5. На одностороннє внесення змін в умови цього Договору. При цьому продовження використання Комп'ютерної програми і оплата Ліцензіатом наданого Права, після внесення змін і / або доповнень до цього Договору, означає згоду Ліцензіата з такими змінами та / або доповненнями. Право, сплачене Ліцензіатом до моменту внесення таких змін, буде надано Ліцензіаром без урахування таких змін.
4.6. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до умов Договору та законодавством;
4.7. Передавати права і обов'язки за цим Договором, третім особам в цілях виконання цього Договору без додаткової згоди Ліцензіата;
4.8. Направляти Ліцензіатові будь-яким способом інформацію про функціонування Комп'ютерної програми, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Ліцензіатом, або розміщувати відповідну інформацію в Комп'ютерній програмі;
4.9. З урахуванням пункту 13.2. цього Договору, здійснювати неперсоналізовану обробку даних Ліцензіата для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку;
4.10. Без попереднього повідомлення Ліцензіата обмежити, призупинити або припинити надання Права без відшкодування Ліцензіату понесених збитків, в разі, якщо у Ліцензіара є дані вважати, що Ліцензіат або його афілійовані особи (навмисно чи ненавмисно): при використанні Комп'ютерної програмою порушують законодавство, положення цього Договору або права і законні інтереси третіх осіб; користуються Комп'ютерної програмою недобросовісно; завдають шкоди Комп'ютерної програмі або її працездатності; здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Комп'ютерної програмі; створюють загрозу збою технічних і / або програмних засобів Ліцензіара та / або третіх осіб;
4.11. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством.
4.12. Ліцензіар має невиключне майнове право надавати Право.
4.13. Статус ліцензіата, що надається в рамках цього договору, не є ексклюзивним, і Ліцензіар має право на укладення подібних договорів на умовах і в кількості на свій розсуд.
5. Ліцензіар зобов'язаний забезпечити:
5.1 Виконання Комп'ютерної програмою функціональних можливостей, описаних в тарифному плані;
5.2. Доступ до Комп'ютерної програмі для її використання Ліцензіатом протягом 99.8% часу останніх 365 днів (за винятком часу проведення профілактичних робіт);
5.3. Конфіденційність даних Ліцензіата на весь період їх перебування на серверах Ліцензіара.
5.4. Базову інформаційну безпеку даних Ліцензіата в межах, визначених звичайними умовами.
5.5. Усунення збоїв в роботі Комп'ютерної програми або помилок, виявлених Ліцензіатом протягом терміну дії цього Договору;
5.6. Надання Ліцензіату, в період дії цього Договору, віддаленої інформаційно-технічної підтримки для забезпечення нормального функціонування Комп'ютерної програми Дистанційна інформаційно-технічна підтримка Комп'ютерної програми надається Ліцензіату в порядку і на умовах цього Договору.
6. Ліцензіат має право:
6.1. Використовувати Комп'ютерну програму протягом терміну дії Договору і відповідно до умов визначених у ньому;
6.2. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до умов Договору та законодавством;
6.3. Вносити пропозиції щодо зміни / доповнення функціональних можливостей Комп'ютерної програми;
6.4. Вибирати тарифний план користування Комп'ютерної програмою;
6.5. Надавати співробітникам організації Ліцензіата доступ для роботи в Комп'ютерній програмі;
6.6. Використовувати Комп'ютерну програму в господарській діяльності, крім випадків перепродажу або передачі Комп'ютерної програми третім особам;
7. Ліцензіат зобов'язаний:
7.1. Виплачувати Ліцензіара Роялті в розмірах, порядку і строки, які визначені цим Договором, за використання Комп'ютерної програми;
7.2. Повідомляти Ліцензіара про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності Ліцензіара на Комп'ютерну програму;
7.3. Ознайомитися з усією інформацією розміщеною на сайті yampos.com, а також регулярно стежити за всіма змінами. Акцепт Ліцензіатом цього Договору підтверджує виконання ним зазначеного в цьому пункті зобов'язання;
7.4. Не застосовувати Комп'ютерну програму в порушення прав і законних інтересів Ліцензіара, інших правовласників, третіх осіб і цього Договору;
7.5. Використовувати Комп'ютерну програму виключно відповідно до умов і в рамках визначених цим Договором;
7.6. Не вчиняти дій, зазначених у п. 6.3. розділу VI цього Договору;
7.7. Своєчасно направляти повідомлення Ліцензіара про необхідність знищення даних / інформації на серверах;
7.8. Надати Ліцензіара всі відомості і документи, необхідні для виконання Ліцензіаром своїх зобов'язань за цим Договором;
7.9. Регулярно відслідковувати зміни в Договорі, розміщеному на сайті https://yampos.com/terms.
7.10. Умови використання Комп'ютерної програми
7.11. Ліцензіат не отримує права власності або авторського права на Комп'ютерну програму. Комп'ютерна програма залишається власністю Ліцензіара.Сторони підтверджують, що відповідно до умов даного Договору, Ліцензіар передає Ліцензіату тільки Право. При цьому така передача не є передачею ні у володіння, ні в розпорядження, ні у власність. Право, яке було передано, виключає право або можливість Ліцензіата продати або здійснити відчуження в інший спосіб Комп'ютерної програми будь-якій третій особі, а також виключає можливість Ліцензіата іншим чином передати Комп'ютерну програму у володіння, розпорядження чи власність будь-якій третій особі. Умови використання Комп'ютерної програми не обмежені її функціональним призначенням, і її відтворення не обмежена кількістю копій, необхідних для такого використання.
7.12. Ліцензіат може використовувати Комп'ютерну програму наступними способами:
7.13. Відтворювати графічну частину Комп'ютерної програми (робочий інтерфейс) на екрані свого обладнання (планшета, смартфона, комп'ютера і т.п.);
7.14. Використовувати всі функціональні можливості Комп'ютерної програми, описані в обраному тарифному плані;
8. Ліцензіату забороняється
8.1. Вдаватися до зворотного конструювання, декомпіляції або дизассемблирования Комп'ютерної програми, або іншим чином досліджувати програмний код і / або модифікувати його;
8.2. Надавати Комп'ютерну програму в прокат або в тимчасове користування третім особам, за винятком співробітників Ліцензіата, які використовують Комп'ютерну програму з метою ведення господарської діяльності Ліцензіата;
8.3. Укладати субліцензійні договору з третіми особами та / або передавати третім особам Право на Комп'ютерну програму;
8.4. Виробляти злом платного функціонування Комп'ютерної програми.
8.5. Для виконання цього Договору Ліцензіаром можуть залучатися треті особи. Ліцензіат підтверджує, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і Ліцензіара, в тому числі щодо персональних даних Ліцензіата.
8.6. У разі порушення Ліцензіатом умов цього Договору або здійснення будь-якої дії, зазначеного в підпунктах п. 6.3. цього Договору, дія цього Договору припиняється, а Ліцензіат повинен негайно припинити використання Комп'ютерної програми з моменту припинення дії цього Договору та відшкодувати Ліцензіару реальні збитки, упущену вигоду і моральну (немайнову) шкоду (збитки).
8.7. У разі, якщо протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання Права Ліцензіар не отримав претензій Ліцензіата, пов'язаних з обсягом наданих прав, то Право вважається наданим Ліцензіату в повному обсязі належним чином.
8.8. У разі розірвання Договору Ліцензіар має право знищити / видалити інформацію Ліцензіата, внесену в Комп'ютерну програму.
8.9. Порядок здійснення віддаленої інформаційно-технічної підтримки
8.10. У цьому Договорі під віддаленою інформаційною-технічною підтримкою розуміється підтримка робочого стану Комп'ютерної програми, актуалізація (періодичне оновлення) Комп'ютерної програми, протягом дії цього Договору.
8.11. Дистанційна інформаційно-технічна підтримка (далі - «ДІТП»), яка безкоштовно здійснюється в рамках цього Договору, включає: - підготовку доповнень і змін програмного коду Комп'ютерної програми для його поновлення, в тому числі в зв'язку з усуненням виявлених недоробок (недоліків) у Комп'ютерної програмі; - консультаційне обслуговування Ліцензіата з питань функціонування Комп'ютерної програми і її програмно-технічна підтримка відповідно до тарифного планом.- отримання Ліцензіатом оновлень Комп'ютерної програми.
8.12. Для надання Ліцензіаром Ліцензіату послуг, необхідність надання яких буде виявлена ​​Ліцензіатом в ході експлуатації Комп'ютерної програми або ДІТП, Сторони укладуть окремий договір, в якому визначать перелік таких послуг, вартість, порядок і терміни їх виконання.
8.13. Після приєднання до цього Договору за Ліцензіатом закріплюється особистий фахівець ДІТП, який буде здійснювати ДІТП Ліцензіата шляхом:
9. ДІТП надаються безкоштовно протягом терміну надання Права.
9.1. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
9.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання (неналежне виконання) стало прямим наслідком настання обставин, які сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами. Обставинами непереборної сили, в тому числі, є: стихійні лиха, епідемії , війна, військові перевороти, заколот, громадянські заворушення, антитерористичні операції, терористичні акти, страйки, акти органів законодавчої і / або виконавчої влади, пожежа, реквізиція, мобілізація, арешт, валютні обмеження, ембарго або блокади, торгові санкції.
9.3. У разі настання зазначених у п. 8.1. даного розділу Договору обставин, термін виконання зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу дії таких обставин.
9.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, повинна негайно, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту настання зазначених обставин в електронній формі з підтвердженням отримання повідомити іншу Сторону.
9.5. У разі, якщо дія обставин, зазначених у п. 8.1. даного розділу Договору, триватиме понад 2 (двох) місяців, або якщо є достатні підстави вважати, що обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше ніж 2 (два) місяці, то Сторона, для якої існує неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, має право відмовитися від подальшого виконання Договора. При цьому Сторони повинні узгодити план дій, визначити можливі способи і зробити взаєморозрахунок коштів з дня настання такої можливості.
10. Відповідальність сторін за порушення умов договору
10.1. Ліцензіар не несе відповідальності за:
10.2. Нанесення можливих збитків, які можуть бути нанесені Ліцензіату в результаті використання останнім Комп'ютерної програми, в тому числі збитків, які нанесені (можуть бути нанесені) третім особам;
10.3. Упущену вигоду і негативні наслідки, які сталися в результаті використання Комп'ютерної програми і завдали шкоди Ліцензіатові і третім особам;
10.4. Якість сервісів (зокрема сервісів передачі даних) необхідних для роботи з Комп'ютерної програмою надаються Ліцензіату третіми особами.
10.5. У разі порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством.
10.6. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
10.7. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з його вини (умислу або необережності).
10.8. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання цього Договору.
10.9. Сплата штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
10.10. У разі доведення прямої провини Ліцензіара Ліцензіат може отримати від Ліцензіара тільки відшкодування за прямі збитки в розмірі не більше ніж плата Ліцензіата за один місяць використання Комп'ютерної програми згідно обраного (використовуваного) Ліцензіатом тарифного плану. Не підлягають і не відшкодовуються Ліцензіатові будь-які інші збитки, в тому числі непрямі збитки, втрачена вигода, фактичні збитки. Це обмеження стосується: будь-яких суперечок, пов'язаних з наданням Права, Комп'ютерної програмою, послугами, вмістом (зокрема, кодом) веб-сайтів третіх сторін або додатків третіх сторін; позовів про порушення умов договору, гарантій, інших умов або безумовних зобов'язань, про прояв недбалості або вчинення іншого правопорушення, крім випадків, передбачених чинним законодательством. Це обмеження діє, навіть якщо представники Ліцензіара знали або здогадувалися про можливість настання таких збитків.
10.11. Ліцензіат погоджується з тим, що для роботи з Комп'ютерної програмою йому необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) і обладнання (персональні комп'ютери, мережеве обладнання та інше) вироблене і надане третіми особами, і Ліцензіар не може нести відповідальність за якість їх роботи.
10.12. У разі втрати даних, викликаної діями Ліцензіата, відновлення даних проводиться за запитом Ліцензіара. Відновлення даних проводиться тільки за умови наявності технічної можливості.
10.13. Гарантії і відповідальність при використанні Комп'ютерної програми
10.14. Ліцензіар гарантує, що він є єдиним власником авторських і / або суміжних прав на Комп'ютерну програму і факт передачі Права Ліцензіату за цим Договором не може завдати якої-небудь шкоди будь-яким третім особам.
10.15. Комп'ютерна програма надається в користування за принципом «як є». Ліцензіар не несе відповідальності за помилки, збої, схоронність даних Ліцензіата і інші недоліки, і порушення в Комп'ютерної програмі і їх наслідки у Ліцензіата, в тому числі за реальні збитки, упущену вигоду, збитки, моральну шкоду, шкоду честі, гідності та ділової репутації.
10.16. Ліцензіат приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов'язані з використанням Комп'ютерної програми.
10.17. Ліцензіат несе особисту відповідальність за доступ третіх осіб до пристрою, на якому використовується Комп'ютерна програма.
10.18. У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної користувачем в Комп'ютерну програму інформації в результаті дій / бездіяльності Ліцензіата, всю відповідальність несе Ліцензіат.
10.19. Ліцензіар гарантує виправлення в віддаленому режимі помилок, виявлених Ліцензіатом в роботі Комп'ютерної програми, визнаних Ліцензіаром. Дана гарантія дійсна при правильному використанні Комп'ютерної програми і не може бути застосована у випадках шкоди, заподіяної в результаті: - неправильного або несанкціонованого використання, недбалості, некомпетентності, навмисного псування, дії комп'ютерних вірусів; - зовнішнього по відношенню до Комп'ютерної програмі або її частини характеру, який включає, але не обмежується цим, перебої в енергії, перепади в напрузі і температурі або є результатом неправильного виконання Ліцензіатом технічних вказівок Ліцензіара.
10.20. Ліцензіат гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих на заподіяння шкоди Ліцензіара, правовласникам або іншим третім особам.
10.21. Ліцензіар не несе відповідальності за неможливість використання Комп'ютерної програми з причин, не залежних від Ліцензіара.
10.22. Ліцензіар не несе відповідальності за забезпечення достовірності, повноти, точності та актуальності інформації, що вноситься Ліцензіатом в Комп'ютерну програму. Вся отримана від Ліцензіата інформація обробляються в тому вигляді, в якому вона була отримана.
10.23. Ліцензіар не несе відповідальності за недотримання Ліцензіатом організаційних та інших заходів, що призвели до неправомірного або випадкового доступу до інформації, що не уповноважених Ліцензіатом осіб, а також спричинило їх знищення, зміна, блокування, копіювання або поширення, а також інші неправомірні дії з боку співробітників Ліцензіата і / або третіх осіб.
10.24. Ліцензіар не може гарантувати працездатність Комп'ютерної програми і не несе за це відповідальність у разі, якщо у Ліцензіата відсутня остання версія (своєчасне оновлення) необхідного програмного забезпечення.
11. Вирішення спорів
11.1. Всі суперечки, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
11.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцезнаходженням Ліцензіара відповідно до чинного законодавства.
12. Термін дії Договору та порядок його розірвання
12.1. Цей договір вступає в силу з дня прийняття умов цього Договору та діє протягом терміну сплаченого надання права.В разі внесення Ліцензіатом подальшої оплати за надання йому Права, до закінчення терміну дії цього Договору, цей Договір автоматично пролонгує термін своєї дії на період такої оплати.
12.2. Договір, може бути, розірваний за згодою сторін або на вимогу Ліцензіара в випадках, передбачених цим Договором.
12.2. Будь-яка із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, повідомивши іншу Сторону шляхом направлення повідомлення засобами електронного зв'язку з підтвердженням отримання. Моментом розірвання даного Договору вважається дата, зазначена в повідомленні про розірвання Договору, а при відсутності такої вказівки - дата електронної відправки Стороною даного повідомлення. Вказане в цьому пункті правило щодо повідомлення Ліцензіата не поширюється в разі розірвання Договору внаслідок порушення Ліцензіатом пункту 6.3 цього Договору.
12.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
12.4. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з ініціативи Ліцензіата в разі відкликання ним своєї згоди на обробку персональних даних.
13. Політика конфіденційності
13.1. Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку Ліцензіар може отримати про Ліцензіата під час реєстрації на сайті yampos.com або використанні Комп'ютерної програми.
13.2. Добровільна реєстрація Ліцензіатом на сайті yampos.com з метою отримання Права означає повну згоду відповідно до законодавства про персональні дані на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації, обробку і використання своїх персональних даних, а також аудіозаписів, всіх телефонних розмов з фахівцем ДІТП і несе відповідальності за достовірність наданих Ліцензіатом персональних даних.
13.3. В рамках цієї Політики під "персональними даними користувача" розуміються: - персональна інформація, яку Ліцензіат надає про себе самостійно при реєстрації або в процесі використання Комп'ютерної програми, інша інформація надається Ліцензіатом на його розсуд, - дані, які автоматично передаються Комп'ютерною програмою в процесі її використання за допомогою, встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер субліцензіатами (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Комп'ютерної програмі), час доступа. Справжня Політика може бути застосована тільки до відносин , які виникають при використанні Комп'ютерної програми. Ліцензіар не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Ліцензіат може перейти за допомогою пристрою, на якому використовується Комп'ютерна програма. На таких сайтах у Ліцензіата може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.
13.4. Ліцензіар збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Права, поліпшення сервісу і надання послуг, і які можуть бути використані в наступних цілях: ідентифікація Ліцензіата при наданні Права і використання ним Комп'ютерної програми; зв'язок з Ліцензіатом, в тому числі напрямок повідомлень , запитів та інформації, що стосуються використання Комп'ютерної програми, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від Ліцензіата; таргетування рекламних матеріалів; проведення статистичних та інших досліджень. Загальні відомості при роботі в Комп'ютерної програмі для її оптимізації.
13.5. Ліцензіар має право передати персональну інформацію Ліцензіата третім особам в наступних випадках: Ліцензіат висловив свою згоду на подібну дію; передача необхідна в рамках виконання Ліцензіатом цього Договору та використання Ліцензіатом Комп'ютерної програми; з метою виконання вимог закону або рішень суду, для захисту прав і законних інтересів Ліцензіара , захисту особистої безпеки ліцензіатів Комп'ютерної программи. Ліцензіат може в будь-який момент змінити надану їм персональну інформацію, а також видалити її в рамках певного облікового запису. Видалення облікового запису може спричинити неможливість використання Комп'ютерної програми.
13.6. Ліцензіар приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Ліцензіата від незаконного втручання, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення третіх осіб.
13.7. Ліцензіат, який вважає, що його права використання персональних даних порушені, або бажаючий відкликати свою згоду на обробку персональних даних може направити повідомлення з підтвердженням отримання на адресу електронної пошти Ліцензіара.
13.8. Політика конфіденційності та термін дії згоди Ліцензіата на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації, обробку та використання його персональних даних, діють протягом дії цього Договору.
14. Інші умови
14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів сумлінності, розумності та справедливості.
14.2. Після укладення цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які, так чи інакше, стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
14.3. Ліцензіат несе повну відповідальність за правильність зазначеної при реєстрації інформації, і зобов'язується своєчасно повідомляти Ліцензіара про її зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.
14.4. У разі наявності у Ліцензіата, підписаного в письмовому вигляді ліцензійного / субліцензійного договору про надання дозволу (права) на використання комп'ютерної програми «YAMPOS», правовідносини з надання Ліцензіату Права регулюються таким договором.
14.5. В інших випадках правовідносини з надання Ліцензіату Права регулюються вищевикладеним Ліцензійної угоди.
 

Paying for a Partner service

Prices charged by our Partners

Prices and any delivery or processing charges for any Appointment/Order will be as quoted on the YAMPOS Platform. 

The final price you pay for an Appointment may be adjusted to reflect any additional goods or services you purchase from the Partner at the time of receiving the Partner Services. 

YAMPOS Partners may also offer discounts that would be reflected on the final amount payable.

Tips

You may wish to tip the Partner for your Appointment.  You will be given this option via a notification on the YAMPOS Platform following your Appointment.   Any tips are in addition to the purchase price you pay for the Appointment  itself, and are entirely at your discretion.  YAMPOS will collect payment on behalf of the Partner, as their limited payment collection agent, and payment of the tips shall be considered a direct payment from you to the Partner. We'll share your name with the Partner when we notify them of the tip.  Subject to payment processing fees, the Partner will receive 100% of any (tip) payment you chose to make.

Making payments for Partner services

You agree that you will provide YAMPOS with a valid method of payment, and that you will pay for all Partner Services you purchase from the Partner. You may pay for Appointments and Orders via the YAMPOS Payment Services or directly with the Partner as a Pay In-Store Service.

If you choose to use the YAMPOS Payment Services, YAMPOS will charge you on behalf of the Partner (as its commercial agent) for the total amount of your Appointment/Order (including any applicable taxes and additional fees). To complete the YAMPOS Payment Services, we use the payment method you provide to us and in the currency stated in the Confirmation. Currency conversion costs or other charges incurred by you will be borne by you in addition to the payment made to us . When YAMPOS receives your payment for the Partner Services, this will discharge your debt to the relevant Partner for the relevant Appointment/Order. 

You may have the option to select certain Appointments/Orders as a Pay In-Store Service. This means that you may make an Appointment/Order without using YAMPOS Payment Services and then pay the Partner directly for Partner Services with cash, credit card, or another payment instrument accepted by the Partner. The Partner has the option to charge the Client's payment method saved to the Fresha Account at checkout for Pay In-Store Services. This option will only appear for Partners which enable Pay In-Store Services and may not appear for some Partners.

Payment processor  

YAMPOS uses third-party payment processor (the " Stripe Payment Processor (https://stripe.com/en-gb/privacy)") to link the payment card you provide to the YAMPOS Platform. The processing of payments or credits, as applicable, in connection with your use of the YAMPOS Platform will be subject to the privacy policies, terms and conditions and other terms of our Stripe Payment Processor (https://stripe.com/en-gb/privacy) and your credit card issuer (in addition to these Terms of Service). YAMPOS takes reasonable care to ensure that the YAMPOS Payment Services are available and functioning at all times, but cannot guarantee continuous, uninterrupted or secure access to the YAMPOS Payment Services, nor can we guarantee that the facility is virus or error free. 

YAMPOS is not responsible for any errors by the Stripe Payment Processor (https://stripe.com/en-gb/privacy). Access to the Stripe Payment Processor (https://stripe.com/en-gb/privacy) may be occasionally restricted to allow for repairs, maintenance or the introduction of new facilities or services. We will attempt to provide reasonable notice of any scheduled interruptions and will do what we can to restore the facility as soon as reasonably possible.

Tax

The Partner is solely responsible for any indirect taxes (for example sales tax, VAT, GST, or service tax) on the total value of an Appointment/Order, plus any adjustments for additional goods or services sold or discounts applied, where applicable.
Other than VAT or other applicable sales taxes which are included in the price shown on the YAMPOS Platform, YAMPOS does not charge you taxes on Orders, as the Partner Services are provided by the Partner, not by Fresha. If you order via the Fresha Platform, we will provide a tax invoice via the Fresha Platform. If you order directly via a Partner, the Partner shall provide a tax invoice on request.
We add taxes to all Products in an Order, and apply the highest applicable Product tax for shipping, where relevant (i.e. if Products within an Order have different tax rates, the highest tax rate will apply to all Products in that Order).

Если вы не хотите получать файлы cookie, вы можете настроить свой браузер, чтобы получать уведомления, когда вам направляются файлы cookie, или же совсем заблокировать их. Вы также можете поудалять файлы cookie, которые были загружены. Вы можете узнать больше, о том как политика конфиденциальности компании реализована в сети интернет.