Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Niniejsza Umowa reguluje stosunek prawny między firmą CODERS TEAM LIMITED (zwaną dalej – Licencjodawcą), reprezentowaną przez CODERS TEAM LIMITED, która działa na podstawie umowy agencyjnej (z siedzibą pod adresem: 20, BEACONSFIELD ROAD, GREAT YARMOUTH, UNITED KINDOM, NR 30 4JW, COMPANY NUMBER: 11793218), dalej – "Agent", a Użytkownikiem (osoba fizyczna lub prawna) programu komputerowego " CODERS TEAM", dalej – "Licencjobiorca”, związanych z czynnościami dostarczania Licencjobiorcy produktów oprogramowania i udzielania mu niewyłącznego pozwolenia (prawa) do korzystania z programu komputerowego „YAMPOS”. 1. Definicje i postanowienia ogólne stosowane w niniejszej Umowie 1.1. „YAMPOS” to program komputerowy, będący przedmiotem praw własności intelektualnej Licencjodawcy, stworzony (opracowany) na wzór modelu SaaS (ang. Software as a service – oprogramowanie jako usługa) w celu automatyzacji w chmurze pracy przedsiębiorstw handlowych (salonów piękności, salonów fryzjerskich, barbershopów, gabinetów kosmetycznych itp.) 1.2. Pełny opis YAMPOS (dalej – Program komputerowy) jest dostępny na stronie yampos.com 1.3. Niniejsza Umowa jest dokumentem otwartym i publicznie dostępnym. Aktualna wersja Umowy znajduje się w Internecie pod adresem: https://yampos.com/terms 1.4. Niniejsza Umowa jest umową przystąpienia i może zostać zawarta jedynie poprzez przystąpienie Licencjobiorcy do wszystkich warunków Umowy jako całości. W ten sposób następuje przystąpienie, a niniejszą Umowę uznaje się za zawartą z chwilą jej akceptacji (przyjęcia warunków) przez Licencjobiorcę. Akceptacją dla celów niniejszej Umowy jest fakt uiszczenia Licencjodawcy za pośrednictwem Agenta Płatniczego (dalej – „Tantiema”) jako opłaty za udzielenie Licencjobiorcy niewyłącznego pozwolenia (prawa) do korzystania z Programu komputerowego. 1.5. Licencjobiorca jest właścicielem danych utworzonych przez Licencjobiorcę (zgromadzonych) przy użyciu Programu komputerowego. 1.6. Odwołania, propozycje i roszczenia Licencjobiorcy związane z użytkowaniem/działaniem Programu Komputerowego mogą być przesyłane na adres e-mail Licencjodawcy. 1.7. Akceptując warunki niniejszej Umowy, Licencjobiorca potwierdza swoją zdolność do czynności prawnych, potwierdza wiarygodność swoich danych osobowych oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich dokładność, kompletność i rzetelność. 1.8. Terytorium, na którym na mocy niniejszej Umowy przyznaje się prawo do korzystania z Programu komputerowego, jest terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw. 1.9. Adres e-mail Licencjodawcy w ramach niniejszej Umowy: alex@codersteam.io. 1.10. Adres e-mail Licencjobiorcy w ramach niniejszej Umowy zostanie podany podczas rejestracji na https://yampos.com/signup. 2. Przedmiot umowy 2.1. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Licencjodawca, posiadający wyłączne prawa autorskie do Programu Komputerowego, udziela Licencjobiorcy niewyłącznego pozwolenia (prawa) na korzystanie z Programu komputerowego (dalej – Prawo). 2.2. Prawo to przysługuje Licencjobiorcy (a nie innym osobom trzecim) wyłącznie w wysokości określonej w niniejszej Umowie, chyba że pisemna zgoda Licencjodawcy stanowi inaczej. 3.3. Licencjobiorca będzie korzystał z Programu komputerowego na własnym sprzęcie (tablet, smartfon, komputer itp.) w swojej działalności biznesowej, uzyskując do niego dostęp przez Internet. 3. Procedura przekazania i odbioru Programu komputerowego 3.1. Przekazanie i odbiór przez Licencjodawcę Licencjobiorcy Programu komputerowego do użytku następuje poprzez dostęp do niego przez Internet. 3.2. Program komputerowy zamieszczany jest przez Licencjodawcę pod adresem internetowym: yampos.com. 3.3. Kwota, tryb i warunki płatności za korzystanie z Programu komputerowego 3.4. Licencjobiorca płaci Licencjodawcy Tantiemy za udzielenie Prawa zgodnie z wybranym planem taryfowym, którego lista znajduje się na stronie https://yampos.com/#pricing, ceny w planach taryfowych podane są bez podatku VAT, zgodnie z wyjaśnieniem przez Państwową Służbę Podatkową Ukrainy (pismo z dnia 18.08.2015 nr 30644 / 7 / 99-99-19-02-02-17 „O płatnościach za korzystanie z Programu komputerowego”) oraz przepisy Kodeksu podatkowego Ukraina (dalej – Kodeks), a mianowicie: 1) zgodnie z pkt. 196.1.6. ust. 196,1. art. 196 Kodeksu opłaty licencyjne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej; 2) paragraf 261 podrozdziału 2 rozdziału XX Kodeksu „Tymczasowo, od 1 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2023 r., operacje związane z dostawą oprogramowania są zwolnione z podatku od wartości dodanej”. 3.5. Tantiemy określone w pkt 4.1. niniejszego rozdziału, jest opłacana przez Licencjobiorcę w formie bezgotówkowej na konto Agenta poprzez przelew 100% kwoty wskazanej w fakturze wystawionej za pośrednictwem usługi acquiringu w panelu administracyjnym Licencjobiorcy w Programie komputerowym. 3.6. Po dokonaniu płatności początkowej Licencjobiorca płaci fakturę przelewem 100% kwoty określonej na fakturze przed godziną 00:00 od daty korzystania z Programu komputerowego. W przyszłości Licencjobiorca opłaca fakturę przelewem zaliczki – 100% kwoty wskazanej na fakturze za 3 (trzy) dni robocze od pierwszego dnia kolejnego okresu korzystania z Programów komputerowych. 3.7. W przypadku nieuiszczenia Tantiemy przed godziną 00.00 dnia rozpoczęcia okresu korzystania z Programu komputerowego, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia przyznania Prawa, jednostronnego rozwiązania Umowy oraz zablokowania dostępu Licencjobiorcy do Programu komputerowego. Jednocześnie Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy za jakiekolwiek straty związane z zablokowaniem dostępu do Programu komputerowego poprzez opóźnioną płatność Tantiemy na rzecz Licencjodawcy, w tym w przypadku ostrzeżenia Licencjodawcy o możliwości wystąpienia takich strat z powodu zablokowania dostępu do Programu komputerowego. 3.8. Momentem wykonania przez Licencjobiorcę zobowiązań do zapłaty Tantiemy jest data wpływu środków w całości na rachunek bieżący Agenta. 3.9. W przypadku odmowy dalszego korzystania przez Licencjobiorcę z Programu komputerowego lub jednostronnego rozwiązania umowy z inicjatywy Licencjobiorcy środki wpłacone tytułem przedpłaty za przyznanie Prawa nie podlegają zwrotowi. 3.10. W przypadku, gdy Licencjodawca odmówi dalszego udzielenia Licencjobiorcy Prawa lub jednostronnie wypowie umowę z inicjatywy Licencjodawcy, środki wpłacone tytułem przedpłaty za przyznanie Prawa zostaną zwrócone Licencjobiorcy na wskazany przez niego rachunek. Zasada zwrotu środków Licencjobiorcy określona w tym punkcie nie ma zastosowania w przypadku rozwiązania Umowy z powodu naruszenia przez Licencjobiorcę punktu 6.3 niniejszej Umowy. 3.11. Licencjodawca ma prawo do jednostronnej zmiany warunków planów taryfowych na nowy okres przyznania Prawa. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się z tymi zmianami, czego dowodem jest brak zapłaty Tantiemy, Umowa uważana jest za rozwiązaną. W takim przypadku przyznanie Prawa, opłacone przez Licencjobiorcę przed wprowadzeniem takich zmian, zostanie dokonane przez Licencjodawcę bez uwzględnienia takich zmian. 4. Prawa i obowiązki stron 4.1. Licencjodawca ma prawo 4.2. Otrzymywać tantiem od Licencjobiorcy za przyznanie mu Prawa; 4.3. Wprowadzać zmiany w Programie komputerowym i ulepszać go bez wcześniejszego powiadomienia Licencjobiorcy; 4.4. Jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę, w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy, niezwłocznie zablokować dostęp i wypowiedzieć Prawo bez uprzedniego powiadomienia Licencjobiorcy oraz odszkodowania za szkody poniesione przez Licencjobiorcę w tym zakresie; 4.5. Jednostronnie zmieniać warunków niniejszej Umowy. W takim przypadku dalsze korzystanie z Programu Komputerowego i zapłata przez Licencjobiorcę za przyznane Prawo po wprowadzeniu zmian i/lub uzupełnień do niniejszej Umowy oznacza zgodę Licencjobiorcy na takie zmiany i/lub uzupełnienia. Prawo opłacone przez Licencjobiorcę przed wprowadzeniem takich zmian zostanie przyznane przez Licencjodawcę bez uwzględnienia takich zmian. 4.6. Zainicjować rozwiązanie niniejszej Umowy zgodnie z warunkami Umowy i obowiązującym prawem; 4.7. Przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osoby trzecie do celów niniejszej Umowy bez dodatkowej zgody Licencjobiorcy; 4.8. Wysyłać Licencjobiorcy w jakikolwiek sposób informacje o działaniu Programu komputerowego, w tym przesyłać wiadomości reklamowe, informacyjne i inne na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Licencjobiorcę, lub umieszczać odpowiednie informacje w Programie komputerowym; 4.9. Z uwzględnieniem punktu 13.2. niniejszej Umowy, do niespersonalizowanego przetwarzania danych Licencjobiorcy w celu ulepszenia usługi i zbierania statystyk dotyczących rynku; 4.10. Bez uprzedniego powiadomienia Licencjobiorcy ograniczyć, zawiesić lub zakończyć przyznanie Prawa bez zwrotu Licencjobiorcy poniesionych strat, jeśli Licencjodawca uważa, że ​​Licencjobiorca lub jego podmioty stowarzyszone (umyślnie lub nieumyślnie): podczas korzystania z Programu komputerowego naruszają obowiązujące prawo, postanowienia niniejszej Umowy lub prawa i uzasadnione interesy osób trzecich; używają Programu komputerowego w złej wierze; wyrządzają szkodę Programowi komputerowemu lub jego działaniu; podejmują próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Programu komputerowego; stwarzają zagrożenie awarii narzędzi technicznych i/lub oprogramowania Licencjodawcy i/lub osób trzecich; 4.11. Korzystać z innych praw przewidzianych przez obowiązujące prawo. 4.12. Licencjodawca ma niewyłączne prawo majątkowe do udzielenia Prawa. 4.13. Status Licencjobiorcy przyznany na mocy niniejszej Umowy nie jest wyłączny, a Licencjodawca ma prawo do zawierania takich umów na warunkach i w ilości według własnego uznania. 5. Licencjodawca ma obowiązek zapewnić: 5.1 Wykonywanie przez Program komputerowy funkcjonalności opisanych w planie taryfowym; 5.2. Dostęp do Programu komputerowego do użytku przez Licencjobiorcę przez 99,8% czasu ostatnich 365 dni (z wyjątkiem czasu konserwacji prewencyjnej); 5.3. Poufność danych Licencjobiorcy przez cały okres ich pobytu na serwerach Licencjodawcy. 5.4. Podstawowe bezpieczeństwo informacyjne danych Licencjobiorcy w granicach określonych przez zwykłe warunki. 5.5. Eliminację awarii w działaniu Programu komputerowego lub błędów wykrytych przez Licencjobiorcę w okresie obowiązywania niniejszej Umowy; 5.6. Zapewnienie Licencjobiorcy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy zdalnego wsparcia informacyjnego i technicznego w celu zapewnienia prawidłowego działania Programu komputerowego. Zdalne wsparcie informatyczne i techniczne Programu komputerowego jest udzielane Licencjobiorcy w sposób i na warunkach niniejszej Umowy. 6. Licencjobiorca ma prawo: 6.1. Korzystać z Programu Komputerowego w okresie obowiązywania Umowy i zgodnie z warunkami w niej określonymi; 6.2. Zainicjować rozwiązanie niniejszej Umowy zgodnie z warunkami Umowy i obowiązującym prawem; 6.3. Sugerować zmiany/dodatki do funkcjonalności Programu komputerowego; 6.4. Wybierać plan taryfowy korzystania z Programu komputerowego; 6.5. Zapewnić pracownikom organizacji Licencjobiorcy dostęp do pracy w Programie komputerowym; 6.6. Korzystać z Programu Komputerowego w działalności gospodarczej, z wyjątkiem przypadków odsprzedaży lub przeniesienia praw do Programu komputerowego na osoby trzecie; 7. Licencjobiorca zobowiązany jest: 7.1. Do zapłaty Tantiem Licencjodawcy w kwotach, zgodnie z procedurą i na warunkach określonych w niniejszej Umowie za korzystanie z Programu komputerowego; 7.2. Powiadamiać Licencjodawcę o wszystkich znanych przypadkach naruszenia przez osoby trzecie praw własności intelektualnej Licencjodawcy do Programu Komputerowego; 7.3. Zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie yampos.com, a także regularnie monitorować wszystkie zmiany. Akceptacja niniejszej Umowy przez Licencjobiorcę potwierdza wypełnienie zobowiązania określonego w niniejszym punkcie; 7.4. Nie stosować Programu komputerowego z naruszeniem praw i uzasadnionych interesów Licencjodawcy, innych właścicieli praw autorskich, osób trzecich i niniejszej Umowy; 7.5. Korzystać z Programu komputerowego wyłącznie zgodnie z warunkami i w ramach określonych w niniejszej Umowie; 7.6. Nie wykonywać czynności, o których mowa w pkt 6.3. rozdziału VI niniejszej Umowy; 7.7. Terminowo wysyłać powiadomienia do Licencjodawcy o konieczności zniszczenia danych/informacji na serwerach; 7.8. Udzielić Licencjodawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wypełnienia przez Licencjodawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; 7.9. Regularnie śledzić zmiany w umowie zamieszczonej na stronie https://yampos.com/terms. 7.10. Warunki korzystania z Programu komputerowego 7.11. Licencjobiorca nie otrzymuje prawa własności ani praw autorskich do Programu komputerowego. Program komputerowy pozostaje własnością Licencjodawcy. Strony potwierdzają, że zgodnie z warunkami niniejszej umowy Licencjodawca przekazuje Licencjobiorcy tylko Prawo. W takim przypadku takie przeniesienie nie jest przeniesieniem posiadania, własności lub przeniesieniem do dyspozycji. Prawo, które zostało przeniesione, wyklucza prawo lub zdolność Licencjobiorcy do sprzedaży, lub zbycia w inny sposób Programu komputerowego jakiejkolwiek osobie trzeciej, a także wyklucza zdolność Licencjobiorcy do przeniesienia Programu komputerowego w inny sposób w posiadanie, do dyspozycji lub na własność dowolnej osobie trzeciej. Warunki korzystania z Programu komputerowego nie ograniczają się do jego celu funkcjonalnego, a jego powielanie nie jest ograniczone do liczby kopii wymaganych do takiego wykorzystania. 7.12. Licencjobiorca może korzystać z Programu komputerowego w następujący sposób: 7.13. Odtwarzać część graficzną Programu komputerowego (interfejs roboczy) na ekranie swojego sprzętu (tabletu, smartfona, komputera itp.); 7.14. Korzystać ze wszystkich funkcjonalności Programu komputerowego opisanych w wybranym planie taryfowym; 8. Licencjobiorcy zabrania się 8.1. Uciekać się do inżynierii wstecznej, dekompilacji lub dezasemblacji Programu komputerowego, lub w inny sposób badać kod programu i / lub modyfikować go; 8.2. Udostępniać Program komputerowy do wypożyczenia lub czasowego użytkowania osobom trzecim, z wyjątkiem pracowników Licencjobiorcy korzystających z Programu komputerowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej Licencjobiorcy; 8.3. Zawierać umowy sublicencyjne z osobami trzecimi i / lub przekazywać osobom trzecim Prawa do Programu komputerowego; 8.4. Dokonać włamania do płatnego funkcjonowania Programu komputerowego. 8.5. Licencjodawca może pozyskać osoby trzecie do realizacji niniejszej umowy. Licencjobiorca potwierdza, że wspomnianym osobom trzecim przysługują takie same prawa jak Licencjodawcy, w tym w odniesieniu do danych osobowych Licencjobiorcy. 8.6. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy lub wykonania jakiejkolwiek czynności określonej w pkt 6.3. niniejsza Umowa wygasa, a Licencjobiorca musi natychmiast zaprzestać korzystania z Programu komputerowego z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy i zwrócić Licencjodawcy rzeczywiste straty, utracone zyski i szkody moralne (niematerialne). 8.7. W przypadku, gdy w ciągu trzech (3) dni od otrzymania Prawa Licencjodawca nie otrzymał roszczeń Licencjobiorcy związanych z zakresem przyznanych praw, prawo to uznaje się za przyznane Licencjobiorcy w całości. 8.8. W przypadku rozwiązania Umowy Licencjodawca ma prawo zniszczyć/usunąć informacje Licencjobiorcy wprowadzone w Programie komputerowym. 8.9. Procedura zdalnego wsparcia informacyjnego i technicznego. 8.10. W niniejszej Umowie zdalne wsparcie informacyjne i techniczne oznacza wsparcie stanu pracy Programu komputerowego, aktualizację (okresową aktualizację) Programu komputerowego w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. 8.11. Zdalne wsparcie informacyjne i techniczne (dalej – "ZWIT"), świadczone nieodpłatnie na podstawie niniejszej Umowy, obejmuje: – przygotowanie uzupełnień i zmian kodu Programu komputerowego w celu jego aktualizacji, w tym w związku z usunięciem ujawnionych niedociągnięć (defektów) w Programie komputerowym; – obsługę doradczą Licencjobiorcy w zakresie funkcjonowania Programu komputerowego oraz jego wsparcie programowo-techniczne zgodnie z planem taryfowym; – otrzymywanie przez Licencjobiorcę aktualizacji Programu komputerowego. 8.12. W celu świadczenia przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy usług wymaganych przez Licencjobiorcę podczas działania Programu komputerowego lub ZWIT, Strony zawrą odrębną umowę określającą wykaz takich usług, koszt, tryb i warunki ich wykonywania. 8.13. Po przystąpieniu do niniejszej Umowy Licencjobiorcy zostaje przydzielony osobisty specjalista ZWIT, który będzie wykonywał ZWIT Licencjobiorcy poprzez: 9. ZWIT są udostępniane bezpłatnie przez cały okres udzielania Prawa. 9.1. Okoliczności siły wyższej 9.2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie (nienależyte wykonanie) było bezpośrednią konsekwencją okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć lub zapobiec w rozsądny sposób. Okoliczności siły wyższej, w tym: klęski żywiołowe, epidemie, wojny, przewroty wojskowe, zamieszki, niepokoje społeczne, operacje antyterrorystyczne, akty terrorystyczne, strajki, akty władz ustawodawczych i/lub wykonawczych, pożar, rekwizycja, mobilizacja, aresztowanie, ograniczenia walutowe embarga lub blokady, sankcje handlowe. 9.3. W przypadku wystąpienia określonych w pkt. 8.1. niniejszego rozdziału Umowy okoliczności, termin wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulega odroczeniu odpowiednio do czasu wystąpienia tych okoliczności. 9.4. Strona, dla której powstała niemożność wywiązania się ze zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy, musi niezwłocznie, ale nie później niż 10 (dziesięć) dni roboczych od zaistnienia tych okoliczności, w formie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru, powiadomić drugą Stronę. 9.5. W przypadku, gdy działanie okoliczności, o których mowa w pkt 8.1. tego rozdziału Umowy, będzie trwać dłużej niż 2 (dwa) miesiące lub jeśli istnieją wystarczające powody, by sądzić, że okoliczności siły wyższej będą trwać dłużej niż 2 (dwa) miesiące, wówczas Strona, dla której nie jest możliwe wypełnienie zobowiązań na mocy niniejszej Umowy ma prawo odmówić dalszego wykonywania Umowy. Jednocześnie Strony muszą uzgodnić plan działania, określić możliwe sposoby i dokonać wzajemnych rozliczeń środków od dnia wystąpienia takiej możliwości. 10. Odpowiedzialność stron za naruszenie warunków umowy 10.1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 10.2. Ewentualne szkody poniesione przez Licencjobiorcę w wyniku korzystania przez niego z Programu komputerowego, w tym szkody poniesione przez osoby trzecie; 10.3. Utracone zyski i negatywne konsekwencje wynikające z korzystania z Programu komputerowego i wyrządzenia szkody Licencjobiorcy i stronom trzecim; 10.4. Jakość usług (w szczególności usług transmisji danych) niezbędnych do obsługi Programu komputerowego świadczonych Licencjobiorcy przez osoby trzecie. 10.5. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (zwane dalej „naruszeniem Umowy”), Strona ponosi odpowiedzialność określoną w niniejszej Umowie i (lub) obowiązującym prawie. 10.6. Naruszeniem Umowy jest jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, tj. wykonanie z naruszeniem warunków określonych treścią niniejszej Umowy. 10.7. Strona nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie Umowy, chyba że nastąpiło to z jej winy (zamiaru lub zaniedbania). 10.8. Strona jest uważana za niewinną i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie Umowy, jeśli udowodni, że podjęła wszelkie zależne od niej środki w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 10.9. Zapłata sankcji (grzywny, kary) nie zwalnia stron z ich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 10.10. W przypadku udowodnienia bezpośredniej winy Licencjodawcy Licencjobiorca może otrzymać od Licencjodawcy odszkodowanie tylko za szkody bezpośrednie w wysokości nie większej niż opłata Licencjobiorcy za miesiąc korzystania z Programu komputerowego zgodnie z wybranym przez Licencjobiorcę planem taryfowym. Wszelkie inne straty, w tym straty pośrednie, utracone zyski, straty rzeczywiste, nie podlegają i nie są zwracane Licencjobiorcy. Ograniczenie to dotyczy: wszelkich sporów związanych z udzielaniem Prawa, Programem komputerowym, usługami, zawartością (w szczególności kodem) stron internetowych stron trzecich lub aplikacji stron trzecich; roszczeń o naruszenie warunków umowy, gwarancji, innych warunków lub bezwarunkowych zobowiązań, zaniedbania lub popełnienia innego wykroczenia, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązującym prawie. Ograniczenie to obowiązuje nawet wtedy, gdy przedstawiciele Licencjodawcy wiedzieli lub przypuszczali możliwość wystąpienia takich szkód. 10.11. Licencjobiorca zgadza się, że do pracy z Programem komputerowym musi korzystać z oprogramowania (przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych itp.) oraz sprzętu (komputerów osobistych, urządzeń sieciowych itp.) wyprodukowanego i dostarczonego przez osoby trzecie, a Licencjodawca nie może ponosić odpowiedzialności za ich jakość. 10.12. W przypadku utraty danych spowodowanej działaniami Licencjobiorcy odzyskiwanie danych odbywa się na żądanie Licencjodawcy. Odzyskiwanie danych odbywa się tylko pod warunkiem dostępności możliwości technicznych. 10.13. Gwarancje i odpowiedzialność za korzystanie z programu komputerowego 10.14. Licencjodawca gwarantuje, że jest jedynym właścicielem praw autorskich i/lub powiązanych praw do Programu komputerowego, a fakt przeniesienia Prawa Licencjobiorcy na mocy niniejszej Umowy nie może wyrządzić żadnej szkody żadnym stronom trzecim. 10.15. Program komputerowy jest udostępniany do użytku na zasadzie "tak jak jest". Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie, bezpieczeństwo danych Licencjobiorcy oraz inne braki i naruszenia w programie komputerowym i ich konsekwencje dla Licencjobiorcy, w tym za rzeczywiste szkody, utracone zyski, straty, szkody moralne, szkody honorowe, godności i reputacji biznesowej. 10.16. Licencjobiorca ponosi wszelkie możliwe zagrożenia, w tym materialne związane z korzystaniem z Programu komputerowego. 10.17. Licencjobiorca ponosi osobistą odpowiedzialność za dostęp stron trzecich do urządzenia, na którym używany jest Program komputerowy. 10.18. W przypadku utraty, usunięcia, uszkodzenia informacji wprowadzonych przez użytkownika do Programu komputerowego w wyniku działania/zaniechania Licencjobiorcy, Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność. 10.19. Licencjodawca gwarantuje naprawę w trybie zdalnym błędów wykrytych przez Licencjobiorcę w działaniu Programu komputerowego, uznanych przez Licencjodawcę. Niniejsza gwarancja jest ważna w przypadku prawidłowego korzystania z programu komputerowego i nie może być stosowana w przypadku szkód spowodowanych: – niewłaściwym lub nieautoryzowanym użyciem, zaniedbaniem, niekompetencją, celowym uszkodzeniem, działaniem wirusów komputerowych; – przez zewnętrzne elementy programu komputerowego lub jego części, które obejmują między innymi przerwy w zasilaniu, spadki napięcia i temperatury lub są wynikiem nienależytego wykonania przez Licencjobiorcę instrukcji technicznych Licencjodawcy. 10.20. Licencjobiorca gwarantuje, że nie podejmie żadnych działań mających na celu wyrządzenie szkody Licencjodawcy, posiadaczom praw lub innym osobom trzecim. 10.21. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Programu komputerowego z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy. 10.22. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie rzetelności, kompletności, dokładności i aktualności informacji wprowadzanych przez Licencjobiorcę do Programu komputerowego. Wszystkie informacje otrzymane od Licencjobiorcy są przetwarzane w formie, w jakiej zostały uzyskane. 10.23. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Licencjobiorcę działań organizacyjnych i innych, które doprowadziły do bezprawnego lub przypadkowego dostępu do informacji, które nie są upoważnione przez Licencjobiorcę, ani za ich zniszczenie, zmianę, zablokowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie, a także za inne niewłaściwe działania ze strony pracowników Licencjobiorcy i/lub osób trzecich. 10.24. Licencjodawca nie może zagwarantować działania Programu Komputerowego i nie ponosi za to odpowiedzialności, jeżeli Licencjobiorca nie posiada najnowszej wersji (terminowej aktualizacji) wymaganego oprogramowania. 11. Rozwiązywanie sporów 11.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane są rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami. 11.2. Jeżeli dany spór nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, zostanie on rozstrzygnięty w sądzie właściwym dla siedziby Licencjodawcy zgodnie z obowiązującym prawem. 12. Okres obowiązywania Umowy i sposób jej rozwiązania 12.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem przyjęcia postanowień niniejszej Umowy i obowiązuje przez okres opłaconego przyznania Prawa. W przypadku, gdy Licencjobiorca dokona dalszej płatności w celu przyznania mu Prawa, do czasu wygaśnięcia niniejszej Umowy, okres obowiązywania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres takiej płatności. 12.2. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron lub na żądanie Licencjodawcy w przypadkach określonych w niniejszej Umowie. 12.2. Każda ze Stron ma prawo jednostronnie odstąpić od niniejszej Umowy, powiadamiając drugą Stronę poprzez wysłanie powiadomienia drogą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru. Momentem rozwiązania niniejszej Umowy jest data wskazana w zawiadomieniu o rozwiązaniu Umowy, a w przypadku braku takiego wskazania – data wysłania elektronicznego przez stronę tego zawiadomienia. Zasada określona w niniejszym punkcie dotycząca powiadamiania Licencjobiorcy nie ma zastosowania w przypadku rozwiązania Umowy z powodu naruszenia przez Licencjobiorcę punktu 6.3 niniejszej Umowy. 12.3. Wygaśnięcie niniejszej Umowy nie zwalnia Strony z odpowiedzialności za jej naruszenie, które miało miejsce podczas trwania niniejszej Umowy. 12.4. Umowę uznaje się za rozwiązaną jednostronnie z inicjatywy Licencjobiorcy w przypadku cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. 13. Polityka prywatności 13.1. Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką) obowiązuje w odniesieniu do wszystkich informacji, które Licencjodawca może uzyskać na temat Licencjobiorcy podczas rejestracji na stronie yampos.com lub korzystania z Programu komputerowego. 13.2. Dobrowolna rejestracja przez Licencjobiorcę na stronie yampos.com w celu uzyskania uprawnienia oznacza pełną zgodę zgodnie z przepisami o danych osobowych na zautomatyzowane, jak i bez użycia narzędzi automatyzacji, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych, a także nagrań dźwiękowych, wszystkich rozmów telefonicznych ze specjalistą ZWIT i odpowiada za prawdziwość danych osobowych przekazanych przez Licencjobiorcę. 13.3. Do celów niniejszej Polityki „dane osobowe użytkownika” oznaczają: – dane osobowe podane przez Licencjobiorcę o sobie podczas rejestracji lub korzystania z Programu komputerowego, inne informacje dostarczone przez Licencjobiorcę według jego uznania, – dane, które są automatycznie przesyłane przez Program komputerowy w procesie jego użytkowania przy użyciu oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika, w tym adres IP, informacje o plikach cookies, informacje o przeglądarce przez sublicencjobiorców (lub inny Program, który uzyskuje dostęp do Programu komputerowego), czas dostępu. Niniejsza Polityka ma zastosowanie tylko do relacji, które występują Podczas korzystania z Programu komputerowego. Licencjodawca nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Licencjobiorca może uzyskać dostęp za pośrednictwem urządzenia, na którym używany jest Program komputerowy. Na takich stronach mogą być gromadzone lub wymagane od Licencjobiorcy inne dane osobowe, a także mogą mieć miejsce inne działania. 13.4. Licencjodawca zbiera i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do udzielenia Prawa, ulepszenia usługi i świadczenia usług, a które mogą być wykorzystane do następujących celów: identyfikacji Licencjobiorcy przy udzielaniu Prawa i korzystania przez niego z Programu komputerowego; komunikacja z Licencjobiorcą, w tym kierowanie wiadomości, zapytań i informacji związanych z korzystaniem z Programu komputerowego, świadczeniem usług, a także przetwarzaniem zapytań i wniosków od Licencjobiorcy; targetowanie materiałów reklamowych; prowadzenie badań statystycznych i innych. Ogólne informacje podczas pracy w Programie komputerowym do jego optymalizacji. 13.5. Licencjodawca ma prawo przekazać dane osobowe Licencjobiorcy stronom trzecim w następujących przypadkach: Licencjobiorca wyraził zgodę na takie działanie; przekazanie jest niezbędne w ramach realizacji przez Licencjobiorcę niniejszej Umowy i korzystania przez Licencjobiorcę z Programu komputerowego; w celu spełnienia wymogów prawa lub orzeczeń sądu, w celu ochrony praw i uzasadnionych interesów Licencjodawcy, w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego licencjobiorców Programu komputerowego. Licencjobiorca może w dowolnym momencie zmienić podane przez niego dane osobowe, a także usunąć je w ramach określonego konta. Usunięcie konta może spowodować niemożność korzystania z Programu komputerowego. 13.6. Licencjodawca podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Licencjobiorcy przed nielegalną ingerencją, zniszczeniem, zniekształceniem, zablokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem przez osoby trzecie. 13.7. Licencjobiorca, który uważa, że jego prawa do wykorzystywania danych osobowych zostały naruszone lub chce wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może wysłać powiadomienie z potwierdzeniem odbioru na adres e-mail Licencjodawcy. 13.8. Polityka prywatności i okres ważności zgody Licencjobiorcy na zautomatyzowane lub bez użycia narzędzi automatyzacji przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych obowiązują w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. 14. Inne warunki 14.1. Wszystkie stosunki prawne wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym związane z ważnością, zawarciem, wykonaniem, zmianą i ustaniem Umowy, interpretacji jego warunków, określeniem skutków nieważności lub naruszenia Umowy są regulowane niniejszą Umową oraz odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa, a także obowiązujące w takich stosunkach prawnych zwyczaje obrotu biznesowego oparte na zasadach uczciwości, rozsądku i uczciwości. 14.2. Po zawarciu niniejszej Umowy wszelkie wstępne negocjacje w tej sprawie, korespondencja, wcześniejsze umowy, protokoły intencyjne oraz wszelkie inne ustne lub pisemne uzgodnienia stron w sprawach, które w taki czy inny sposób dotyczą tej Umowy, tracą moc prawną. 14.3. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność informacji podanych podczas rejestracji i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o ich zmianie, a w przypadku braku komunikacji ponosi ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji. 14.4. Jeżeli Licencjobiorca posiada pisemną umowę licencyjną/sublicencyjną o udzieleniu zezwolenia (prawa) do korzystania z programu komputerowego „YAMPOS”, stosunek prawny do udzielenia Praw Licencjobiorcy reguluje taka umowa. 14.5. W innych przypadkach stosunek prawny do udzielenia Licencjobiorcy Prawa reguluje powyższa Umowa licencyjna.

Paying for a Partner service

Prices charged by our Partners

Prices and any delivery or processing charges for any Appointment/Order will be as quoted on the YAMPOS Platform. 

The final price you pay for an Appointment may be adjusted to reflect any additional goods or services you purchase from the Partner at the time of receiving the Partner Services. 

YAMPOS Partners may also offer discounts that would be reflected on the final amount payable.

Tips

You may wish to tip the Partner for your Appointment.  You will be given this option via a notification on the YAMPOS Platform following your Appointment.   Any tips are in addition to the purchase price you pay for the Appointment  itself, and are entirely at your discretion.  YAMPOS will collect payment on behalf of the Partner, as their limited payment collection agent, and payment of the tips shall be considered a direct payment from you to the Partner. We'll share your name with the Partner when we notify them of the tip.  Subject to payment processing fees, the Partner will receive 100% of any (tip) payment you chose to make.

Making payments for Partner services

You agree that you will provide YAMPOS with a valid method of payment, and that you will pay for all Partner Services you purchase from the Partner. You may pay for Appointments and Orders via the YAMPOS Payment Services or directly with the Partner as a Pay In-Store Service.

If you choose to use the YAMPOS Payment Services, YAMPOS will charge you on behalf of the Partner (as its commercial agent) for the total amount of your Appointment/Order (including any applicable taxes and additional fees). To complete the YAMPOS Payment Services, we use the payment method you provide to us and in the currency stated in the Confirmation. Currency conversion costs or other charges incurred by you will be borne by you in addition to the payment made to us . When YAMPOS receives your payment for the Partner Services, this will discharge your debt to the relevant Partner for the relevant Appointment/Order. 

You may have the option to select certain Appointments/Orders as a Pay In-Store Service. This means that you may make an Appointment/Order without using YAMPOS Payment Services and then pay the Partner directly for Partner Services with cash, credit card, or another payment instrument accepted by the Partner. The Partner has the option to charge the Client's payment method saved to the Fresha Account at checkout for Pay In-Store Services. This option will only appear for Partners which enable Pay In-Store Services and may not appear for some Partners.

Payment processor  

YAMPOS uses third-party payment processor (the " Stripe Payment Processor (https://stripe.com/en-gb/privacy)") to link the payment card you provide to the YAMPOS Platform. The processing of payments or credits, as applicable, in connection with your use of the YAMPOS Platform will be subject to the privacy policies, terms and conditions and other terms of our Stripe Payment Processor (https://stripe.com/en-gb/privacy) and your credit card issuer (in addition to these Terms of Service). YAMPOS takes reasonable care to ensure that the YAMPOS Payment Services are available and functioning at all times, but cannot guarantee continuous, uninterrupted or secure access to the YAMPOS Payment Services, nor can we guarantee that the facility is virus or error free. 

YAMPOS is not responsible for any errors by the Stripe Payment Processor (https://stripe.com/en-gb/privacy). Access to the Stripe Payment Processor (https://stripe.com/en-gb/privacy) may be occasionally restricted to allow for repairs, maintenance or the introduction of new facilities or services. We will attempt to provide reasonable notice of any scheduled interruptions and will do what we can to restore the facility as soon as reasonably possible.

Tax

The Partner is solely responsible for any indirect taxes (for example sales tax, VAT, GST, or service tax) on the total value of an Appointment/Order, plus any adjustments for additional goods or services sold or discounts applied, where applicable.
Other than VAT or other applicable sales taxes which are included in the price shown on the YAMPOS Platform, YAMPOS does not charge you taxes on Orders, as the Partner Services are provided by the Partner, not by Fresha. If you order via the Fresha Platform, we will provide a tax invoice via the Fresha Platform. If you order directly via a Partner, the Partner shall provide a tax invoice on request.
We add taxes to all Products in an Order, and apply the highest applicable Product tax for shipping, where relevant (i.e. if Products within an Order have different tax rates, the highest tax rate will apply to all Products in that Order).

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pliki cookie są do Ciebie wysyłane, lub całkowicie je zablokować. Możesz także usunąć załadowane pliki cookie. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak polityka prywatności firmy jest wdrażana w Internecie.